{"total":403,"stores": [{"name":"Showroom Điện Quang 511 Trần Hưng Đạo","web_address":"511 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh, Điện thoại: 028.66.860.698. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.393819269579!2d106.686484!3d10.757826!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1ab7b15dbf%3A0xeb9aab29d95c710f!2zNTExIMSQxrDhu51uZyBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBD4bqndSBLaG8sIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544671121945","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Showroom Điện Quang 425 Hồng Bàng","web_address":"425 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.66.525.389. Thời gian mở cửa: 8h - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7839.49300286765!2d106.65625!3d10.75401!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ef3851af587%3A0x9c9ab01ff3bf8091!2zNDI1IEjhu5NuZyBCw6BuZywgUGjGsOG7nW5nIDE0LCBRdeG6rW4gNSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544671348307","district_code":"QUAN5","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Điện Quang 645 Lũy bán Bích","web_address":"645 Lũy bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.22.456.721. Thời gian mở cửa: 8h - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật)","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.810152878569!2d106.635579!3d10.780255!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ea5dcf8a8cd%3A0x816752b278ae4204!2zNjQ1IEzFqXkgQsOhbiBCw61jaCwgSG_DoCBUaGFuaCwgVMOibiBQaMO6LCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1544674207387","district_code":"QUANTANPHU","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom Hàm Nghi ","web_address":"125 Hàm NghiPhường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 1900.58.58.17. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15678.090261865389!2d106.7003593527583!3d10.77123086663858!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4084da31a5%3A0x4b54854052d75e6e!2zMTI1IEjDoG0gTmdoaSwgUGjGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFRow6FpIELDrG5oLCBRdeG6rW4gMSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1587779911009!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"},{"name":"Showroom 49 Tô Hiến Thành","web_address":"49 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận10. Điện thoại: 1900.58.58.17. Thời gian mở cửa: 8h00 - 19h30 (từ Thứ 2 - Chủ Nhật).","google_map":" https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3803663226868!2d106.66915031379985!3d10.782151992317605!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ed72435d3f5%3A0x6e0c3cd1a5a18366!2zNDkgVMO0IEhp4bq_biBUaMOgbmgsIFBoxrDhu51uZyAxMywgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1587780422408!5m2!1svi!2s ","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}] }